ධර්ම දේශනාමය පින්කම

ධර්ම දේශනාමය පින්කම

රාජගිරිය සදහම් සෙවන බෞද්ධ තොරතුරු සහ පර්යේෂණ ආයතනාධිපති පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමිපාණන් විසින් පවත්වන ලද සුමධුර ධර්ම දේශනාව 2016.02.18 වන දින විශ්වවිද්‍යාලීය අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨ ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විය.