අසෙනිය කුසුම් – 2016

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය කලා මණ්ඩළය සංවිධානය කල අධ්‍යයන හා අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩළයේ කුසලතා එළි දැක්වූ ගී ප්‍රසංගය “අසෙනිය කුසුම් – 2016” කොළඹ විශ්වවිද්‍යලයේ නව කලාගාරයේදී 2016 පෙබරවාරි 17 දින පැවැත්විය.