UCSC පැදුර 2016

UCSC පැදුර 2016

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතයේ සිසුන් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන “UCSC පැදුර” මෙවර 2016 මැයි මස 13 වනදා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය ගණිත අංශය ඉදිරිපිට පැවැත්වුණි.

More Photos…