ගං වතුරෙන් පීඩාවට පත්වූ ජනතාවට ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහන

ගං වතුරෙන් පීඩාවට පත් අපේ ම සහෝදර ජනතාව වෙනුවෙන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය සියලු පීඨ එක්වී ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහන විශ්වවිද්‍යාලීය උපකුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2016.05.20 දින විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි.

Image courtesy: FOSMedia