Opening of the Vidya Jyothi Professor V K Samaranayake Auditorium