සාංඝික දානමය පිංකම

May
08

සාංඝික දානමය පිංකම

 කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය විද්‍යා පීඨ දෙවන වසර සිසුන් සංවිධානය කළ සාංඝික දානමය පිංකම මැයි මස 08 දින විද්‍යා පීඨ පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණී More images

By University of Colombo University of Colombo | Archives . Arts & Culture . News
DETAIL