ගං වතුරෙන් පීඩාවට පත්වූ ජනතාවට ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහන

May
31

ගං වතුරෙන් පීඩාවට පත්වූ ජනතාවට ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහන

ගං වතුරෙන් පීඩාවට පත් අපේ ම සහෝදර ජනතාව වෙනුවෙන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය සියලු පීඨ එක්වී ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහන විශ්වවිද්‍යාලීය උපකුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017.05.31 දින විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි.

By University of Colombo University of Colombo | News
DETAIL
May
20

ගං වතුරෙන් පීඩාවට පත්වූ ජනතාවට ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහන

ගං වතුරෙන් පීඩාවට පත් අපේ ම සහෝදර ජනතාව වෙනුවෙන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය සියලු පීඨ එක්වී ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහන විශ්වවිද්‍යාලීය උපකුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2016.05.20 දින විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි. Image courtesy: FOSMedia

By University of Colombo University of Colombo | News . Social
DETAIL