සරසවි බක් මහ උළෙල 2017

සරසවි බක් මහ උළෙල 2017

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා හා සුබ සාධක සමිතිය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ “සරසවි බක් මහ උළෙල” අති උත්කර්ශවත් අන්දමින් අප්‍රේල් මස 22 වන දින කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාපිටියේ දී පැවැත්වුණි. ඒ සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය උප කුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්‍ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක මැතිදුන් සහභාගී වුණි.