ශ්‍රද්ධාංජලී බැති ගී සරණිය

ශ්‍රද්ධාංජලී බැති ගී සරණිය

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය විද්‍යා පීඨ බෞද්ධ සංගමය සංවිධානය කළ ශ්‍රද්ධාංජලී, බැති ගී සරණිය මැයි මස 08 දින විද්‍යා පීඨ පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණී.

See more Images