“මාත්‍රා 2016” ජන සංගීත ප්‍රසංගය

“මාත්‍රා 2016” ජන සංගීත ප්‍රසංගය

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය නීති පීඨ දෙවන වසර සිසුන් විසින් සංවිධානය කළ “මාත්‍රා 2016” ජන සංගීත ප්‍රසංගය කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය නව රගහලේදී පැවැත්විණි.

 

More Photos…