කවි බණ දේශනය

කවි බණ දේශනය

 කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය විද්‍යා පීඨ බෞද්ධ සංගමය සංවිධානය කළ කවි බණ දේශනය මැයි මස 08 දින විද්‍යා පීඨ පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණී