විද්‍යා පීඨ වාර්ෂික ධර්ම දේශනය – 2016

විද්‍යා පීඨ වාර්ෂික ධර්ම දේශනය – 2016

වෙසක් පොහොයට සමගාමීව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය විද්‍යා පීඨ බෞද්ධ සංගමය මගින් සංවිධානය කරන ලද වාර්ෂික ධර්මදේශනය, 2016 වෙසක් මස 12 වන දින විද්‍යා පීඨ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ.

More photos…