ධර්ම දේශනාමය පින්කම

ධර්ම දේශනාමය පින්කම

සුමධුර ධර්ම දේශනාව 2016.06.17 වන දින විශ්වවිද්‍යාලීය අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨ ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විය.