ශ්‍රද්ධාංජලී බැති ගී සරණිය

May
08

ශ්‍රද්ධාංජලී බැති ගී සරණිය

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය විද්‍යා පීඨ බෞද්ධ සංගමය සංවිධානය කළ ශ්‍රද්ධාංජලී, බැති ගී සරණිය මැයි මස 08 දින විද්‍යා පීඨ පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණී. See more Images

By University of Colombo University of Colombo | Archives . Arts & Culture . News
DETAIL