වාර්ෂික සර්වරාත්‍රික පිරිත් සජ්ජායනය

Dec
30

වාර්ෂික සර්වරාත්‍රික පිරිත් සජ්ජායනය 2015

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය විසින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන සර්වරාත්‍රික පිරිත් සජ්ජායනය 2016 දෙසැම්බර් මස 28 වන දින රාත්‍රි 8.00 සිට 29 වන දින උදෑසන දක්වා විද්‍යාල මන්දිර පරිශ්‍රයේදී  අධ්‍යයන/ පරිපාලන/ අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩල සහභාගීත්වයෙන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා හා සුභසාධක සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් පැවැත්වින. 29 වන දින උදෑසන හීල් දානය සමඟ මෙම පුණ්‍යමය කටයුත්ත අවසන් විය.

By University of Colombo University of Colombo | Archives . Arts & Culture . News
DETAIL