කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ සිසු සිසුවියන් සඳහා දේශන පැවැත්වීම සඳහා සුදුසු ගොඩනැගිල්ලක් හෝ ගොඩනැගිලි වර්ෂ දෙකක (02) කාල සීමාවක් සඳහා කුලියට/බද්දට ගැනීම SAB/NCB/2018/FOT/07

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ සිසු සිසුවියන් සඳහා දේශන පැවැත්වීම සඳහා සුදුසු ගොඩනැගිල්ලක් හෝ ගොඩනැගිලි වර්ෂ දෙකක (02) කාල සීමාවක් සඳහා කුලියට/බද්දට ගැනීම SAB/NCB/2018/FOT/07

Download (PDF, 146KB)