පැහැසර එක්ක අවුරුදු 2020

  "පැහැසර එක්ක අවුරුදු 2020" කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනයේ "පැහැසර" බ්ලොග් අඩවිය මගින් සංවිධානය කරන "පැහැසර එක්ක අවුරුදු" ඔන්ලයින් අවුරුදු උළෙල මෙවරත් 6 වෙනි වරට අප්‍රේල් මස 14 දින සිට 22 දින දක්වා පුරා දින 9 ක් පැවැත්වීමට තීරණය කොට තිබෙනවා. අවුරුදු කුමරා/ කුමරිය, කණා මුට්ටි බිඳීම, ලොකුම බොරුව, ගස්ලබු

Start

April 14, 2020

End

April 22, 2020

Address

University of Colombo School of Computing UCSC Building Complex, 35 ,Reid Avenue, Colombo 7   View map

Categories

UCSC

 

“පැහැසර එක්ක අවුරුදු 2020”

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනයේ “පැහැසර” බ්ලොග් අඩවිය මගින් සංවිධානය කරන “පැහැසර එක්ක අවුරුදු” ඔන්ලයින් අවුරුදු උළෙල මෙවරත් 6 වෙනි වරට අප්‍රේල් මස 14 දින සිට 22 දින දක්වා පුරා දින 9 ක් පැවැත්වීමට තීරණය කොට තිබෙනවා. අවුරුදු කුමරා/ කුමරිය, කණා මුට්ටි බිඳීම, ලොකුම බොරුව, ගස්ලබු ගෙඩියේ ඇට ගණන් කිරීම, හොඳම හිනාව, ලිස්සන ගහ නැගීම, කඹ ඇදීම, ජන ගී ගායනා හා සැඟවුණු අමුත්තා වැනි ක්‍රීඩා සඳහා එක්වී වටිනා ත්‍යාග දිනාගන්න.

සතුට විනෝදය සපිරිනු ඔන්ලයින් අවුරුදු උළෙලක සිරිය විඳගන්න අප්‍රේල් මස 14 දින සිට 22 දින දක්වා එන්න “පැහැසර” අප හා එක්වන්න.


“பஹசர எக்க அவுருது 2020 “

‘பஹசர எக்க அவுருது’ புத்தாண்டு விழாவை 6 வது முறையாக சித்திரை மாதத்தில் 14 ஆம் திகதி முதல் 22 ஆம் திகதி வரை கொழும்பு பல்கலைக்கழக கணினிக் கல்லூரியின் “பஹசர” வலைத்தளத்தில் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. புத்தாண்டு இளவரசன்/இளவரசி, குருடரின் பானை, மிகப்பெரிய பொய், பப்பாளி பழத்தின் உள்ளே விதைகளை எண்ணுதல், சிறந்த சிரிப்பு, வழுக்கு மரம் ஏறுதல், கயிறு இழுத்தல், நாட்டுப்புற பாடல்கள் பாடுவது மற்றும் மறைக்கப்பட்ட விருந்தினரைக் கண்டுபிடிப்பது போன்ற விளையாட்டுகளில் பங்குபற்றி பரிசுகளை வெல்லுங்கள்.

மகிழ்ச்சி நிறைந்த “ஒன்லைன்” புத்தாண்டு திருவிழாவை அனுபவிக்க சித்திரை மாதத்தில் 14 ஆம் திகதி முதல் 22 ஆம் திகதி வரை எங்களுடன் இணையுங்கள்.


“Pahasara ekka Aurudu 2020”

The Online New Year Festival conducted by Pahasara UCSC Students’ Blog for the 6th consecutive year, will be held from 14th to 22nd April 2020. Follow the Pahasara Facebook page to enjoy the New Year altogether with a variety of traditional games while staying safe at your own place. All the Students and Staff from all the faculties of University of Colombo are welcome to participate in the event!

  Pahasara      Pahasara Facebook