සිංහල ශාස්ත්‍රපති (එක් අවුරුදූ) පාඨමාලාව - 2018 / 2019

START:
October 2, 2017

Categories

Arts , Courses

The Department of Sinhala calls for applications from qualified candidates to enroll for the MA in Sinahala (සිංහල ශාස්ත්‍රපති (එක් අවුරුදූ) පාඨමාලාව), upto 29th September 2017.To download the application form :      

Download (PDF, 86KB)

Download (PDF, 107KB)